รักษาวัว
รักษาวัว
รักษาวัว
รักษาวัว

Akkhraratchakumari Veterinary College

การรักษาวัวช่องคลอดทะลัก

เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ได้รับแจ้งและประสานงานจากทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสัตวบาลของทางโรงพยาบาล นาย ยศภัธ เพชรรัตน์ ว่าพบแม่โคเนื้อพันธ์ผสมอายุท้องได้ 8 เดือนและอยู่ช่วงท้ายของการตั้งท้องที่ 2 มีการทะลักของส่วนปากช่องคลอดมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม และมีการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังพบภาวะทะลักออกมาอีกครั้งในวันที่ได้รับแจ้ง ทางทีมสัตวแพทย์ของทางโรงพยาบาลจึงออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อไปรักษาภาวะดังกล่าว ณ อำเภอชะอวด รวมทั้งได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ เข้าไปศึกษาและเก็บเป็นกรณีศึกษาอีกด้วย