เวชศาสตร์สัตว์
เวชศาสตร์สัตว์
เวชศาสตร์สัตว์
เวชศาสตร์สัตว์

Akkhraratchakumari Veterinary College

เรียนรู้เวชศาสตร์สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและหอย

ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. วรรณา ศิริมานะพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรศาสตร์สัตว์น้ำ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ สัตวแพทย์หญิง จิรนันท์ สุดประเสิรฐ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในเรื่องการวางยา การทำศัลยกรรม และการดูแลหลังศัลยกรรมในสัตว์น้ำ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการดูแลสัตว์ตั้งแต่การเตรียมตัวสัตว์น้ำก่อนการทำศัลยกรรม ขั้นตอนการทำศัลยกรรมในสัตว์น้ำที่ถูกต้อง และการดูแลรักษาสัตว์น้ำจนกว่าบาดแผลที่ทำศัลยกรรมจะหายดี

Total Page Visits: 77