บุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์

น.สพ.อิทธิเดช วิเชียรรัตน์

รักษาการแทนผู้อำนวยการ

0-7567-3931 Unixcape: 74769
 ittidet.wi@wu.ac.th

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์

ผศ.น.สพ.รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
0-7547-6020,0-7547-6005 Unixcape: 74778
 chaiwat.bo@wu.ac.th

น.สพ.ดร.มาโนชญ์ ยินดี

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ปศุสัตว์และสัตว์ป่า

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ช้างและสัตว์ป่า สัตว์สวนสัตว์
  0-7547-6029 , 0-7547-6005  Unixcape: 74787
 marnoch.yi@wu.ac.th

นายสัตวแพทย์

อาจารย์ สพ.ญ.ดร. พรรณพิชญา ฟุ้งวิทยา

นายสัตวแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : ด้านโรคผิวหนัง
0-7547-6023 , 0-7547-6005 Unixcape: 74785
 punpichaya.fu@wu.ac.th

อาจารย์ สพ.ญ. วรกาญจน์ บุญเหาะ

นายสัตวแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
-7547-6024 , 0-7547-6005 Unixcape: 74779
 worakan.bo@wu.ac.th

อาจารย์ สพ.ญ. ภาวินี กุลนานันท์

นายสัตวแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรกรรมทั่วไป,สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
(Exotic pet) ปศุสัตว์และสัตว์ป่า

0-7567-3907, 0-7567-3904 Unixcape: 74794 
 pawinee.ku@wu.ac.th

อาจารย์ น.สพ.รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์

นายสัตวแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : ด้านอายุศาสตร์ช้างและสัตว์ป่า สัตว์สวนสัตว์ ปศุสัตว์ การจัดการฟาร์ม
  0-7567-3938 , 0-7547-6005  Unixcape: 74752  
 punpichaya.fu@wu.ac.th

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ชลัชวรรณ แสนเสมอ

นายสัตวแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรกรรมสัตว์เคี้ยวเอื้อง
  0-7547-6022 , 0-7547-6005  Unixcape: 74780
 chalutwan.sa@wu.ac.th

อาจารย์ สพ.ญ.จิรนันท์ สุดประเสริฐ

นายสัตวแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรกรรมสัตว์น้ำ
 0-7547-6030 , 0-7547-6005  Unixcape: 74868
 chiranan.su@wu.ac.th

สพ.ญ.อาภา กมณฑลาภิเษก

นายสัตวแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรกรรมทั่วไป,โรคแมว,ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน ,สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (Exotic pet)
0-7567-3907, 0-7567-3904 Unixcape: 74763
 arpa.ka@wu.ac.th

สพ.ญ.ปุริมา พรหมมนตรี

นายสัตวแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรกรรมทั่วไป,ศัลยกรรมออร์โธปัติคส์
(กระดูก เอ็นและข้อต่อ,ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน

0-7567-3907 , 0-7567-3902 Unixcape: 74771
 purima.pr@wu.ac.th

สพ.ญ.อรพรรณี สุนีย์

นายสัตวแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรกรรมทั่วไป,สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
(Exotic pet) ปศุสัตว์และสัตว์ป่า
0-7567-3911, 0-7567-3904 Unixcape: 74872
 onphannee.su@wu.ac.th

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวจารุวรรณ ลักษณจันทร์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์

0-7547-6011 Unixcape: 74765
 jaruwan.la@wu.ac.th

  นักวิทยาศาสตร์

นางสาวพัชราภรณ์ เชี่ยววิทย์

นักวิทยาศาสตร์

0-7567-3907 , 0-7567-3902 Unixcape: 74765
 phatcharaporn.ch@wu.ac.th

นางสาวนพรัตน์ ตันธนาทิพย์ชัย

นักวิทยาศาสตร์

0-7567-3907, 0-7567-3904 Unixcape: 74871
 noppharat.ta@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่ที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวหทัย เหมทานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-75673904  Unixcape: 74747
 hatai.ha@wu.ac.th

นางสาวพิมพ์พร เซ่งลอยเลื่อน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-7567-3902, 0-7567-3904 Unixcape: 74781
 pimporn.se@wu.ac.th

นางสาวสุภาภรณ์ ช่วยชู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-7567-3904 Unixcape: 74807
 suphaphorn.ch@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

นายเฉลิมพล สาริขา

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

0-7567-3902 Unixcape: 74783
 chaloempon.sa@wu.ac.th

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

นายกิตติศักดิ์ บุญคล่อง

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

0-7567-3902 Unixcape: 74757
 kittisak.bo@wu.ac.th

นางสาวอตินุช นนธานี

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

0-7567-3902 Unixcape: 74770
 atinut.no@wu.ac.th

นางสาววิไลลักษณ์ ผลเกิด

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

0-7567-3907, 0-7567-3904 Unixcape: 74755
 wilailuk.po@wu.ac.th

นายวิทยา จัตตุพงศ์

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

0-7567-3904 Unixcape: 74789
 wittaya.ja@wu.ac.th

นายณัฐวุฒิ วิวัฒน์

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

0-7567-3904 Unixcape: 74756
 nattawut.ww@wu.ac.th

นายธนวัฒน์ ด้วงสังข์

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

0-7567-3904 Unixcape: 74788
 thanawat.du@wu.ac.th

ติดต่อเรา

Facebook Comments Box