อาจารย์สัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ รักษาสุขภาพวัวชน

Akkhraratchakumari Veterinary College

ในช่วงปิดภาคการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ร่วมตรวจสุขภาพและรักษา วัวชน ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ นำทีมโดย สัตวแพทย์หญิง แพรวรรณ จันทร์ประทีป , อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง นภสร แพ่งประสิทธิ์ และอาจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร. ชลัชวรรณ แสนเสมอ ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติทางคลินิก วัวชน และทำหัตถการทางสัตวแพทย์ รวมไปถึงได้สัมผัสการทำงานของสัตวแพทย์ที่ทำงานด้านปศุสัตว์และสัตว์ป่าโดยตรง