ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสัตว์เล็กวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โรงพยาบาลสัตว์เล็กภายใต้หน่วยงานวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2561 มีความพร้อมในการเปิดให้บริการและการบริหารการจัดการด้านต่างๆ ของโรงพยาบาลสัตว์เล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการศึกษาวิชาชีพการสัตวแพทย์สู่สากล และมาตรฐานระดับโลก ทั้งในการดูแลด้านสุขภาพสัตว์ สุขภาพคน และสุขภาพสิ่งแวดล้อม รวมเป็นสุขภาพหนึ่งเดียว ตลอดจนมุ่งเน้นการวิจัยต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ด้านสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศและของภูมิภาค โดยโรงพยาบาลสัตว์เล็กให้บริการทางการแพทย์ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านต่างๆ พร้อมทีมแพทย์และทีมงานคุณภาพที่เชี่ยวชาญ ตลอดจนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย  

อีกทั้งในอนาคตข้างหน้า เรากำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามกรอบแนวความคิดของการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีแนวคิดและนโยบายที่ชัดเจนในการจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ภายใต้ความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง ทางด้านการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ประกอบด้วยอาคารอายุศาสตร์ม้าและสัตว์เคี้ยงเอื้อง อาคารศัลยกรรมและผ่าซากม้าและสัตว์เคี้ยงเอื้อง อาคารโรงเรือนม้าและสนามหญ้าสำหรับม้า อาคารโรงเรือนสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ อาคารโรงเรือนสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ และอาคารโรงเรือนสุกรและสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก โดยมีทั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสำนักวิชาที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการเปิดและเอื้อต่อการจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานชื่อวิทยาลัย ชื่อภาษาไทย ว่า “วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี” และ ชื่อภาษาอังกฤษ ว่า “Akkhraratchakumari Veterinary College” ด้วยความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการจัดการศึกษาเป็นสากล (Smart Classroom and Laboratory) ตอบรับเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ด้านการสาธารณสุข (Smart Teaching Hospital) ตลอดจนสนับสนุนนโยบาย Thailand ๔.๐ ของรัฐบาลไทย (Smart Research and Innovation)

โรงพยาบาลสัตว์เล็กภายใต้หน่วยงานวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

Facebook Comments Box