โรงพยาบาลสัตว์เล็กวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นโรงพยาบาลสัตว์แบบครบวงจร รองรับการนำสัตว์มาใช้บริการตรวจรักษาสัตว์แก่ประชาชนในพื้นที่และต่างพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง โรงพยาบาลสัตว์เล็กมีเครื่องไม่เครื่องมือที่ทันสมัยในหลากหลายด้าน อาทิเช่น ห้องผ่าตัด เครื่องส่องกล้อง เป็นห้องที่มีความสะอาดปราศจากเชื้อ ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ ที่สามารถป้องกันการแพร่เชื้อจากภายนอกห้องผ่าตัดได้ตลอดเวลา รวมถึงภายในโรงพยาบาลสัตว์เล็กประกอบไปด้วยเครื่องมือครบครัน อำนวยความสะดวกให้กับสัตวแพทย์และพยาบาลให้ทำการรักษาได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

Facebook Comments Box