ศ.คลินิก ดร.น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร
รักษาการแทนคณบดี
  0-7567-3939,0-7567-3920 
suvichai.ro@wu.ac.th
 

  น.สพ.อิทธิเดช วิเชียรรัตน์
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
  0-7567-3931 
ittidet.wi@wu.ac.th
 

สพ.ญ.อาภา กมณฑลาภิเษก
นายสัตวแพทย์
  0-7567-3907 , 0-7567-3902 
arpa.ka@wu.ac.th

  สพ.ญ.ปุริมา พรหมมนตรี
นายสัตวแพทกย์
  0-7567-3907 , 0-7567-3902 
purima.pr@wu.ac.th

นางสาวพัชราภรณ์ เชี่ยววิทย์
นักวิทยาศาสตร์
  0-7567-3907 , 0-7567-3902 
phatcharaporn.ch@wu.ac.th

  นางสาว ยุวดี ขาวนวล
นักวิทยาศาสตร์
  0-7567-3907 , 0-7567-3902 
yuwadee.kh@wu.ac.th

นางสาว ฤทัย นรินทร
นักวิทยาศาสตร์
  0-7567-3907 , 0-7567-3902 
ruethai.nr@wu.ac.th

  นางสาว ศันสนียา ไทยเกิด
นักวิทยาศาสตร์
  0-7567-3907 , 0-7567-3902 
sunsaneeya.th@wu.ac.th
  นางสาว สุทธิ์สิรี อินทองเอียด
นักวิทยาศาสตร์
  0-7567-3902 
sutsiree.in@wu.ac.th
 

  นางสาวหทัย เหมทานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  0-7567-3902 
hatai.ha@wu.ac.th
 

นายกิตติศักดิ์ บุญคล่อง
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
  0-7567-3902
kittisak.bo@wu.ac.th

  นางสาววิไลลักษณ์ ผลเกิด
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
  0-7567-3902 
wilailuk.po@wu.ac.th
  นางสาวอตินุช นนธานี
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
  0-7567-3902 
atinut.no@wu.ac.th
 

 


  นางสาวสุภาภรณ์ ช่วยชู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  0-7567-3902
suphaphorn.ch@wu.ac.th
 

 

Facebook Comments Box