ดูงานผสมเทียม
ดูงานผสมเทียม
ดูงานผสมเทียม
ดูงานผสมเทียม

Akkhraratchakumari Veterinary College

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.จุรีรัตน์ สำเร็จประสงค์ และอาจารย์ สัตวแพทย์หญิง นภสร แพ่งประสิทธิ์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี เพื่อใศึกษาดูงานศูนย์วิจัยการด้านผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพในกลุ่มสัตว์กระเพาะรวมห้นักศึกษาได้จากผู้เชี่ยวชาญ

Total Page Visits: 158